loading...
SS-20U83D
直驱自动加油花样曲折缝缝纫机
SS-2530D
直驱上下送料曲折缝缝纫机
SS-2530-D5
直驱自动剪线上下送料曲折缝缝纫机
SS-1580-Y-D5
直驱自动剪线厚料电脑花样曲折缝缝纫机
SS-1533D/SS-1534D
直驱多点式厚料曲折缝缝纫机
SS-1533-D/SS-1534-D55
直驱自动剪线多点式厚料曲折缝缝纫机
SS-1530D
自动加油大梭曲折缝缝纫机
SS-1530-D5
SS-20U53D
电子曲折缝纫机系列
SS-2153
平台式双同步传送曲折缝缝纫机
SS-2280-D3
直驱电脑曲折缝缝纫机系列
SS-2284-D3
直驱电脑曲折缝缝纫机系列
SS-2290A-SR-D3/P
直驱电脑曲折缝缝纫机系列
SS-5081
曲折缝人字缝工业缝纫机
SS-20U/33/43/53/63/93
直驱曲折缝缝纫机系列